ADDRESS

כהנמן 89
בני ברק

PHONE

073-7272050

ניהול תקין

ניהול תקין

אישור ניהול תקין הוא אישור שנתי הניתן מטעם רשם העמותות.

מקורו של האישור הוא בהחלטת ממשלה משנת 1998 בה נקבע כי עמותות המבקשות לקבל תמיכה מהמדינה חייבות להמציא אישור ניהול תקין מרשם העמותות. בהמשך, במסגרת החלטות ממשלה נוספות, הרחיבה הממשלה את הדרישה לקיומו של אישור ניהול תקין אף לעמותות מהן רוכשת המדינה שירותים.

אישור ניהול תקין הינו הסכמה מרשות התאגידים כי העמותה מקיימת את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להגשת דוחו"ת, הודעות ופרוטוקולים. שהן:

  • דו"ח כספי, הכולל פרוט תרומות בסך מצטבר של 20,000 ₪.
  • דו"ח מילולי המתאר את פעילות העמותה ואת בעלי התפקידים בה.
  • דו"ח ועדת בקורת המאשר את הדו"ח הכספי והמילולי.
  • רשימת חמשת מקבלי בשכר הגבוה בעמותה.
  • פרוטוקול אסיפה כללית לאישור הדוחו"ת
  • נספחים.

מלבד הגשת המסמכים הנ"ל מדי שנה, יש לזכור כי רשות התאגידים מבצעת בדיקות יזומות בעמותות, אף כאלה שאינן מגישות בקשה לאישור ניהול תקין.

בבקורות אלו נבדקת כל התנהלות העמותה ועמידתה בדרישות חוק העמותות ובכללי מנהל תקין המפורסמים ע"י רשם העמותות. אם נמצא כי עמותה אינה עונה על דרישות החוק והנהלים, תשלל ממנה הזכות לקבלת אישור ניהול תקין, ואף ינקטו כלפיה וכלפי האחראים לאי הסדר שבה סנקציות שונות כגון הטלת קנס מנהלי,  עד כדי נקיטת הליכי פרוק כנגד העמותה.

כללי ניהול תקין מגדירים את בעלי התפקידים בעמותה, אחריותם, תקופת כהונתם, יכלתם להיות קרובי משפחה והשכר המשולם להם, הם מגדירים את העקרונות להתנהלות כספית תקינה, השימוש בכספי העמותה, מטרות העמותה, שמה, ניגוד ענינים ועוד נושאים רבים העולים על הפרק בניהול עמותה רשומה.

קשר פלוס צברה התמצאות ובקיאות רבה בכללי ניהול תקין, הכולל נסיון עשיר במגוון עמותות. הן בנוגע להגשת הדוחות והפרוטוקולים אחת לשנה והן בנוגע לשאלות לגבי התנהלות שוטפת.

כל העמותות המגישות את דוחותיהן דרך קשר, מקבלות במהירות את האישור הנכסף, ובנוסף נהנות מהדרכה מקצועית ומענה לשאלות על ניהול תקין.