ADDRESS

כהנמן 89
בני ברק

PHONE

073-7272050

הכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודה

מעוניין להגדיל את היקף התורמים והתרומות בצורה משמעותית?

דאג שישתלם לתרום לעמותה שבניהולך!

עמותות רבות המעונינות להגדיל את היקף התרומות שלהן, עושות זאת על ידי קבלת אישור מנציבות מס הכנסה שהינן מוסד ציבורי לענין תרומות. מתן אישור כאמור, מקנה לתורמים לעמותה (בכפוף לתקרה) זיכוי ממס בסכום של 35% מערך התרומה. מובן שהדבר מגדיל את מאגר התורמים הפוטנציאליים ואת גודל תרומותיהם.

הגשת בקשה להכרה כאמור הינו תהליך ארוך, המתחיל בהגשת הבקשה בנציבות מס הכנסה בירושלים, עובר דרך עינהם הבוחנות של המפקחים והוועדות השונות ומסתיים בחתימת ועדת הכספים של הכנסת.

ישנן דרישות סף, שבלעדיהן לא יחל כלל הטיפול בבקשה:

  • הגשת דוח כספי מבוקר אחד לפחות.
  • מחזור פעילות מינימלי של 30,000 ₪ בשנה.
  • עמידה בדרישות החשב הכללי לגבי תקרת הוצאות הנהלה וכלליות.
  • עמידה בכללי ניהול תקין של רשם העמותות.
  • מקום פעילות מוסדר וחוקי.

מלבד דרישות הסף, על המוסד להראות פעילות ממשית, מועילה לקהילה ובעלת אופי מתמשך ומתפתח.

ישנה חשיבות רבה לאופן בו מוגשת הבקשה ומוצגת הפעילות. מלבד המילוי הטכני של הטפסים, יש לתת את הדעת על אופן הצגת הפעילות, מתן ביטוי לפעילות שאינה כספית, ועריכה נכונה של מילוי הבקשה.

קשר פלוס צברה נסיון רב בהגשת בקשות להכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודה, בעמותות שונות בעלות תחומי פעילות מגוונים. קשר מלווה את התהליך, החל מהגשה נכונה וחכמה, המשך בהשלמת מסמכים הנדרשת לפי ראות עיני המפקח ומעקב אחר שלבי הטיפול בבקשה, ועד לקבלת האישור.

אופן תמחור השרות הניתן על ידינו הינו- מחצית בעת הגשת הבקשה ומחצית רק בעת ועם קבלת האישור.